کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار

کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار
معرفی کسب و کار
تعریف کسب و کار
نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند . در واژه نامهی آکسفورد[1]، کسب و کار به معنـی خرید و فروش و تجارت آمده است . در واژه نامه ی لانگ من[2]، کسـب و کـار بـه فعالیـت پـول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته میشود .

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای کارآفرینان و وب مستران فعال در حوزه های کسب و کار ایرانی

تبلیغات محصول و کالای خویش را میتوانید در ePishro.ir درج آگهی رایگان کنید و در Google دیده شوید.

به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیت هایی است که تولیـد و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در برمیگیرد .
1. بر طبق نظر (ارویک و هانت) [ 3] و کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگـرافـراد جامعـه به آن نیـازدارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیـع و عرضـه مـی شـود . ، کسـب و کار عبارت است از هر نوع کسب
2. (پترسن و پلومن)[4] بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است .
3. پروفسور (اون)[5] ، کسب و کار را یک نوع کاسبی م ی داند که طی آن کالاها یا خـدمات بـرای فـروش در بازار تولید و توزیع می شوند .
بنابراین با توجه به تعاریف یاد شده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کالاهـا، تولیـد کالاهـا یـا عرضه ی خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کـار دارد . بـا توجـه بـه تعـاریف یـاد شـ ده، ویژگیهـای کسب و کار، عبارتند از :
1. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
2. معامله ی کالاها و خدمات
3. تکرارمعاملات
4. انگیزه ی سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار )
5. فعالیت توأم با ریسک، کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است . از اینرو، همواره کسب و کار توأم با ریسک است
اصول کسب و کار
با توجه به تعاریف کسب و کار، ویژگیهای کسب و کار، عبارتند از :
1. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
2. معامله ی کالاها و خدمات
3. تکرار معاملات
4. انگیزه ی سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک ادارهی امور کسب و کار)
5. فعالیت توأم با ریسک. کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است . از اینرو، همواره کسب و کار، توأم با ریسک است .
اصول توسعه ی کسب و کار :
آشنایی با نام شرکتها
آشنایی با نام محصول
آشنایی با نام بنیانگذار
آشنایی با مهارتهای کسب و کار
اهداف کسب و کار :
باور عمومی این است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادی اسـت، در حـالی کـه ایـن امـر، واقعیت ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمی کند، تنها هدف کسـب و کار هم، کسب سود نیست. بنابراین، کسب و کارها هم دارای اهداف اقتصادی اند و هم اهداف اجتماعی اند
طرح کسب و کار (Plan Business)
تعریف: طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند . این سـند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شـرح دهـد و کلیـه جوانـب آن را ارزیابی کند.
طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است :
-1 مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد به دقت فکـر کنـد . این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد
2 بعید به نظر میرسد که مالک کسب و کار، برای راه اندازی آن سرمایه کافی داشـته باشـد. حمایـت کننـدگان مالی-بانکها یا سرمایه گذاران ریسکی -باید متقاعد شوند که سرمایه گذاری در کسـب و کـار جدیـد، منطقـی و درست است .
-3 فرض بر این است که اگر کسب و کار ایده خوبی نداشته باشد، هـم بـرای صـاحب آن و هـم بـرای حمایـت کنندگان مالی آن، باید این موضوع را در مرحله برنامه ریزی و ق بل از هدر رفتن مقدار زیـادی از زمـان و هزینـه، شناسایی کنند .
اجزای یک طرح کسب و کار:
-1 اهداف کلی
-2 مشخصات مجری طرح و همکاران
-3 تعریف و توصیف کسب و کار
-4 تحلیل استراتژی بازار
-5 تحلیل مالی
-6 خلاصه
طرح کسب و کار نشان دهنده چیست؟
آماده کردن یک طرح کسب و کار نتیجه نها یی روند طرح ریزی نیست ، بلکه تحقق طرح ، هدف نهـایی اسـت . با این وجود نوشتن طرح یک مرحله میانی مهم است . طرح نشان می دهد که بمنظور یک کسب و کـار محـرز ، بررسیهای دقیق در ایجاد کسب و کار انجام شده است و برای راه اندازی آن کارآفرین ، وظیفه اش را انجام داده است.
هدف طرح
وجود یک طرح کسب و کار رسمی ، صرفنظر از اندازه کسب و کار آن ، به همان انـدازه کـه بـرای راه انـدازی مهم است برای یک کسب و کار برقرار ( محرز ) نیز مهم است
این طرح چهار عمل اصلی را بصورت زیرانجام می دهد :
-1 به مدیر یا کارآفرین کمک می کند که جوانب و پیش رفت پروژه یا کسب و کـارش را مشـخص ، متمرکـز و بررسی کنند.
-2 یک چهارچوب منطقی و حساب شده ایجاد می کند تا در آن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوط بـه آن حرفه را در چند سال آینده دنبال می کند.
-3 بعنوان ماخذ و مبنایی برای مذاکره با اشـخاص ثالـث ماننـد سـهام داران ، دفـاتر نماینـدگی ، بانکهـا ، سـرمایه گذاران و … بکار می رود.
-4 معیاری را برای سنجش وضعیت واقعی کسب و کار در برابرآنچه که باید باشد، ارائه می دهد. همانطور که دو شغل مثل هم وجود ندارد و بنابراین طرحهای کسب و کار مانند هم نیز وجود ندارد . از آنجائیکه، برخی موضوعات در طرح به یک طیفی از کسب و کارها مرتبط هستند بنابراین این امر مهـم اسـت کـه مفـاد و مندرجات طرح ها با امور فردی متناسب باشد . با این حال ، بیشتر طرح هـا از یـک سـاختار آزمـوده شـده و نظـر عمومی بر روی ( در مورد ) آماده سازی طرحی ک بطور وسیعی قابل اجراست متابعت می کنند.
طرح کسب و کار می بایست نگرشی واقع بین از پیش بینی ها ومقاصد بلندمدت داشته باشد . ایـن دیـد و نگـرش چهارچوبی را به وجود می آورد که طرح باید در آن فعالیت کند و نهایتـا ” یـا موفـق مـی شـود یـا شکسـت مـی خورد. برای مدیران و یا کارآفرینانی که به دنبال حم ایت خارجی هستند ، آماده کردن یک طرح جامع ، موفقیـت را در افزایش بودجه ها یا تجهیزپشتیبان ضمانت نخواهد کرد . عدم وجود یـک طـرح منطقـی ، یقینـا شکسـت را حتمی خواهد کرد.
اهمیت پروسه
ایجاد یک طرح کسب و کار رضایت بخش امری پردردسر ، اما ضروری است ، روند برنامه ریزی ، مـدیران یـا کارآفرینان را وادار می کند که کاملا دریابند آنچه را که می خواهند بدست بیاورند و اینکه چطـور و کـی آنـرا انجام دهند. حتی اگر هیچ حمایت خارجی هم نیاز نباشد ، طرح کسب و کار مـی توانـد بـرای دوری گزیـدن از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهانی نقش حیاتی را بازی کند.
برای عده بسیار زیادی از کارآفرینان و طراحان ، روند طرح ریزی ( فکر، مذاکره ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ) بـه اندازه طرح نهایی و یا حتی بیشتر از آن مفید است.
بنابراین حتی اگر به یک طرح رسمی نیاز ندارید ، درباره روند طرح ریزی بطور دقیقی فکر کنـد . ایـن کـار مـیتواند سود زیادی برای طرح کسب و کار شما داشته باشد.
هفته های بسیار زیاد کار سخت و پیش نویسهای متعدد را از زمان بروز طرح تا گرفتن حق کار پیش بینـی کنیـد . یک طرح مکتوب واضح با بسته بندی جذاب سبب خواهد شد تـا حامیـان ، سـرمایه گـذاران و … آسـانتر بـه آن گرایش پیدا کنند . یک طرح کسب و کار کاملا آماده نشان خواهد داد که مـدیران یـا کارآفرینـان، کـار را مـی شناسند و آنها را برای پیشرفت طرح بر حسب فرآوریها ، مدیریت ، سرمایه ها و مهمتر از همه بازارهای اقتصادی و رقابت اندیشیده اند .
نرخ سود سپرده بانکها
از آنجا که نرخ سود سپ رده بانکها دائما در حال تغییر است و فرمت نرخ ها در سایت بانکها متفاوت است امکـان تهیه جدول بروز برای تمام نرخ ها امکان پذیر نمی باشد .
ولی با کلیک روی لینک های زیر می توانید به صفحه سایت بانکها که در آن نرخها آورده شده اسـت مراجعـه فرمائید :
-1 بانک اقتصادنوین
http://www.enbank.net/MainF.asp
-2 بانک پارسیان
http://www.parsian-bank.com/FARSI/calc_interest.php
-3 بانک پاسارگاد
http://fa.bpi.ir/?calcaccounts1
-4 بانک کارآفرین
http://www.karafarinbank.com/Static/Sepordeh.asp
-5 بانک سامان
http://www.sb24.com/webbank/controller?action=GODEPINTEREST
-6 بانک ملت
http://www.bankmellat.ir/
-7 بانک تجارت
http://www.tejaratbank.ir/portal/default.aspx
-8 بانک صادرات
http://www.saderbank.com/frame.aspx?j=service&i=0aZ/rrQje7j7fnL9LIZOdg==
-9 بانک توسعه صادرات
http://www.edbi.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=48
10-بانک مسکن
http://www.bank-maskan.org/m_sood.htm
11-بانک سپه
http://www.banksepah.com/Default.aspx?tabID=1472&tabindex=13

  • انتقال وجه بانک ایران زمین (50)
  • ادرس انتقال وجه بانک تجارت (12)
  • https://modern izbank ir/webbank/login/loginPage action (1)
  • انتقال وجه ایران زمین (1)
  • انتقال وجه تجارت به تجارت (1)
  • تجارت انتقتل (1)