بایگانی برچسب: مزاجهاي آدمی

طب و پزشکی اسلامی

سفارشات پزشکی و بهداشتی امام رضا علیه السلام به مأمون

اشاره از رساله الذهبیه

مطـالبی راکـه در پیشرو داریـد، نوشـته ای گرانسـنگ از امـام رضـا علیه السـلام است که بنـابر درخـواست مـأمون خلیفه ی عباسـی نوشته اندو بخاطر دارا بودن مطالب پرارزش پزشکی و بهداشتی که آن حضرت برای مامون مرقوم داشته اندلذا مأمون هم دستور داد تـا این کتـاب را بـا آب طلا بنویسـند و به همین دلیـل این رساله به «رساله ی ذهبیه» مشـهورگشـته است. این کتاب بیانگر توسـعه و پیشرفت علم پزشکی در [صفحه 10] دوران امام رضا علیه السـلام است، وشامل دستوراتی گرانبها و پر ارزش در بهداشت فردی و عمـومی اسـت کـه بعـدازگـذشت قرنهـا علـم جدیـدپزشـکی تـازه بـه زوایـای آن دست یـافته و به اهمیت آن پی برده است. امـام علیه السـلام در این کتـاب بـدن انسـان را به یـک کشور تشبیه کرده و قلب را پادشـاه آن، رگها را کارگران، دست و پا، دوچشم، لبهـا، زبـان و دو گوش را یـاران؛ معـده،شـکم و سـینه راگنجینه های آن معرفی میکنـد.سـپس به چگونگی و مقـدار خوردنیها و آشامیدنیها اشاره کرده و دسـتور تهیه یک نوع شربت را میفرمایدبعداز آن به شیوه صحیح خوردن و آشامیدن و راه پیشگیری از بیماریهاییکه بر اثر تغییر آب و هوا به وجود میآیندو یکسـری دسـتورات بهداشت عمومی برای سـلامتی جهاز داخلی و نکاتی که رعایت آن برای بهداشت مسافرلازم است اشاره میفرماید. در ادامه، آن حضرت نیروهای بد نو مزاجهای[صفحه 11] مختلف آن وچگونگی خواب، استراحت، بهـداشت دهـان و دنـدان و بیـان مراحـل عمر و شـیوه صـحیح حجامت و فصـد وشـرائط صـحیح نزدیکی و تناسل را بیان میفرماید

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای پزشکان و جامعه پزشکی و سلامت کشور

در صورتیکه میخواهید تبلیغات هدفمند داشته باشید میتوانید خدمات خود را در ePishro.ir آگهی نمایید تا آگهی شما بعد از ایندکس شدن در صفحات نخست Google دیده شود.

ادامه‌ی خواندن

  • ملاعبه (150)
  • روش ملاعبه (20)
  • نکات ملاعبه (1)