بایگانی برچسب: فاضلاب

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آب وفاضلاب – آب مقطر

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آب وفاضلاب
موضوع:BOD

شماره مجهول:5

مقدمه
مقدار اکسیژن لازم را جهت تجزیه ی بیولوژیک مواد آلی موجود در یک لیتر فاضلاب به روش هوازی در زمان و دمای معین، BOD گویند. به وسیله ی میزان BOD مقدار اکسیژن لازم را برای هوادهی در تصفیه تعیین می کنند. و نیز مقدار BOD، معیاری از میزان راندمان تصفیه خانه می باشد. بدین منظور با انجام آزمایش مذکور و با توجه به اهمیت این بحث، میزان BOD اندازه گیری می شود.

تئوری

پس از انجام واکنش فوق در مرحله ی اول در فرآیند تصفیه، چنانچه باکتری های نیتریفایر فعال باشند و اکسیژن کافی در محیط وجود داشته باشد خواهیم داشت:

اکسیژن مصرفی در واکنش اول
اکسیژن مصرفی در واکنش دوم ادامه‌ی خواندن