بایگانی برچسب: تعهدات پذیرنده

پذیرنده اینترنتی

مفاد قرارداد پذیرش خدمات اینترنتی بانک انصار

این قرارداد بین بانک انصار به نشانی : ——————————- تلفن: ————— که از این پس در این قرار داد بانک نامیده می شود از یک طرف و  شرکت: …………………… به شماره ثبت: …………… با نمایندگی آقای / خانم : ………………………………. بنشانی: …………………………… و شناسه پستی: …………………. که از این پس در این قرار داد پذیرنده اینترنتی نامیده می شود از طرف دیگر براساس مفاد ذیل و با استناد به قوانین مرتبط کشور بویژه ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند.

ارایه درگاه پرداخت اینترنتی برای پذیرنده اینترنتی صاحب حساب در بانک انصار، توسط epbank.ir ادامه‌ی خواندن

  • بانک اقتصاد نوین انتقال وجه اینترنتی (148)
  • بانک انصار اینترنت (42)
  • انتقال وجه بانک قوامین (37)
  • پرداخت اینترنتی بانک انصار (23)
  • درگاه اینترنتی بانک انصار (20)
  • کارت به کارت کردن پول (15)