بایگانی برچسب: اندیشه استقرایی

نوآوری

ﻧﻮﺁورﯼ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﻧﻮﺁورﯼ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد و در واﻗﻊ ﻧﻮﺁورﯼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ.

ﺧﻼﻗﻴﺖ

داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ها  ﯼ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ هر  ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ، روﺷﻨﮕﺮ ﺑﻌﺪﯼ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ها ﯼ ذهﻨﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻓﮑﺮ ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮﺁورﯼ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻳﻢ اﻣﺎ در ﻧﻮﺁورﯼ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ. ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﻘﺎﯼ هر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ هماهنگ ﮐﺮدن اهﺪاف ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ روز و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎﯼ ﺣﺼﻮل اﻳﻦ اهﺪاف اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪون ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوام زﻳﺎدﯼ ﺑﻴﺎورد. ادامه‌ی خواندن