بایگانی برچسب: افزایش اعتماد به نفس

پخش انرژی مثبت

ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻣﺜﺒﺖ ، ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻴﺪ

ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﮏ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ «ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺯﻧﺪﻩ ﻱ» ﺣﺮﻓﻪ ﻱ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

تبلیغات زنده خود را در آگهی و نیازمندی ePishro.ir به صورت ستاره دار و رایگان میتوانید درج کنید.

ارایه درگاه پرداخت epbank.ir برای سایتهای فعال در حوزه تبلیغات و فروش اینترنتی آگهی

  ادامه‌ی خواندن

  • دعا برای اعتماد به نفس (33)
  • دعا برای افزایش اعتماد به نفس (19)
  • دعای اعتماد به نفس (15)
  • دعای افزایش اعتماد به نفس (15)

نوآوری

ﻧﻮﺁورﯼ

ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﻧﻮﺁورﯼ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ اﯼ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورد و در واﻗﻊ ﻧﻮﺁورﯼ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ.

ﺧﻼﻗﻴﺖ

داﻧﺸﻤﻨﺪان، ﺧﻼﻗﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ها  ﯼ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ هر  ﮐﺪام ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ، روﺷﻨﮕﺮ ﺑﻌﺪﯼ از ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺧﻼﻗﻴﺖ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ها ﯼ ذهﻨﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﻓﮑﺮ ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ. ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﺎن ﺧﻼﻗﻴﺖ و ﻧﻮﺁورﯼ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺧﻼﻗﻴﺖ از ﻓﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁورﻳﻢ اﻣﺎ در ﻧﻮﺁورﯼ ﺑﺎ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﯼ ﺟﺪﻳﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ ﺁورﻳﻢ. ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺑﺮاﯼ ﺑﻘﺎﯼ هر  ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ هماهنگ ﮐﺮدن اهﺪاف ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ روز و اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد روﺷﻬﺎﯼ ﺣﺼﻮل اﻳﻦ اهﺪاف اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﺑﺪون ﺑﺎزﺳﺎزﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دوام زﻳﺎدﯼ ﺑﻴﺎورد. ادامه‌ی خواندن

عزت نفس

چگونه عزت نفس در کودکان و نوجوانان افزایش می یابد؟

عزت نفس :

رضایت انسان از زندگی، وابستگی عمیقی به میزان ارزشی دراد که فرد برای خود قائل است. اولین گام در راه ساختن شخصیت و هدایت درون این است که فرد از نیروهای موجود در خود، آگاه باشد و به استعدادهای بکری که در او وجود دارد، باور داشته باشد. به عبارت دیگر، ابتدا باید خود را بشناسد و به نیروهای عظیم موجود درونش پی ببرد.

نیاز به عزت نفس، ناشی از این حقیقت اصولی است که ما برای بقای خود و احاطه موفقیت آمیز بر محیط، به استفاده مناسب از آگاهی نیاز داریم. ما باید به توانایی ها و ضعف هایمان آگاه باشیم و آنها را به صورت صحیح ارزیابی کنیم. ارزش عزت نفس صرفا در این نیست که به ما امکان می دهد احساس بهتری داشته باشیم بلکه به ما فرصتی می دهد تا موثر زندگی کنیم، با مسائل و مشکلات زندگی رو به رو شویم و از فرصت های مطلوب بهره برداری بیشتری کنیم.

هر چه عزت نفس ما محکم تر و بیشتر باشد، برای برخورد با مشکلاتی که در زندگی خصوصی، تحصیل و کار بروز می کند، آمادگی بیشتری خواهیم داشت. سریع تر میتوانیم در پی هر شکست و سقوط روی پای خود بایستیم، به واقعیت ها توجه کنیم، انتخاب های صحیح داشته باشیم، انعطاف، خودپذیری و توانایی ابراز وجود را به طور مناسب از خود متجلی سازیم.

ارایه درگاه بانک برای دریافت وجه فروش پادکست های اینترنتی شما در سایت یا وبلاگتان ادامه‌ی خواندن