آیین نامه دوره دکتری

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوره دﮐﺘﺮی(.ph.D)

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﻌﯿﯿﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﮐﻠﯽ دوره دﮐﺘﺮی(.Ph.D) درﻧﻈﺎم آﻣﻮزشﻋﺎﻟﯽﮐﺸﻮرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارتﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﻓﻨﺎوری در ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺆﺳـﺴﻪ ﻫـﺎی آﻣـﻮزشﻋـﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ، «آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ دوره دﮐﺘﺮی(.Ph.D)» ﻃﺒﻖﻣﻮاد ذﯾﻞﺗﺪوﯾﻦﻣﯽﺷﻮد.

ارایه درگاه پرداخت بانکی epbank.ir برای دانشجویان – اساتید دانشگاهی با امکان درج تبلیغ و آگهی در سایت نیازمندی ePishro.ir ﻣﺎده1-ﺑﺮای رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر،واژه ﻫﺎی زﯾﺮ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﯽرود: وزارت: ﻣﻨﻈﻮروزارتﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ.
دوره دﮐﺘﺮی: ﻣﻨﻈﻮر دوره دﮐﺘﺮی(.Ph.D) اﺳﺖ.
ﻣﺆﺳﺴﻪ:ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮ ﯾﮏ از داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ وﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ و ﭘﮋوﻫـﺸﯽ ﮐـﺸﻮر اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات وزارت ﻣﺠﺎزﻧﺪ دوره دﮐﺘﺮی را ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪ.
ﮔﺮوه:ﻣﻨﻈﻮرﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦواﺣﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽآﻣﻮزﺷﯽﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺸﯽﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﺖ.
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ: ﻣﻨﻈﻮرآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﮥ دوره دﮐﺘﺮی اﺳﺖ.
ﻣﺎده 2- دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ دورهﺗﺤﺼﯿﻠﯽآﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻋﻄـﺎی ﻣـﺪرک ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و رﺳﺎﻟﺖ آنﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠـﻮم وﻓﻨـﺎوری در رﻓﻊﻧﯿﺎزﻫﺎیﮐﺸﻮروﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎی داﻧﺶ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 3– ﺿﻮاﺑﻂ ورود داوﻃﻠﺒﺎنﺑﻪ دوره دﮐﺘﺮیﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ – داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂﻋﻤﻮﻣﯽ ورود ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ب – داﺷﺘﻦﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ وزارت ﯾـﺎوزارتﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ.
ج- اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽﺑﺮای ورود ﺑﻪ رشته ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
د- اﺣﺮازﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درزﺑﺎنﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﺒﺼﺮه1- ﻧﺤﻮه اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ وﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ داوﻃﻠﺒﺎن در زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاﺳـﺎس دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺷﻮرایﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮایﭘﺬﯾﺮش داوﻃﻠﺒﺎن ﻣـﺸﻤﻮل ﺗﻌﺮﯾﻒ «اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن» در دوره دﮐﺘﺮی،ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 3- داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺬﯾﺮش ازﻣﺆﺳﺴﻪ وﻧﺎﻣ ﻨﻮﯾﺴﯽ در دوره دﮐﺘﺮی، داﻧﺸﺠﻮی دوره دﮐﺘﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪهﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 4- ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ ازﻧﺨﺴﺘﯿﻦﻧﯿﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺑﺮ عهده «اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ» اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮ ازﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ مرتبه اﺳﺘﺎدﯾﺎری وﺑﺎﻻﺗﺮ وﺑﺎﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﻋـﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه ذیرﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه1- درﺻﻮرتﻧﯿﺎز، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎو ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮔـﺮوه،ﻣـﺴﺆوﻟﯿﺖ راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ رساله داﻧﺸﺠﻮ راﺑﯿﺶ از ﯾﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺸﺘﺮک، ﻋﻬﺪه دارﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2- درﺻﻮرتﻧﯿﺎز، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ، ﯾﮏﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦازاﻋﻀﺎیﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽﯾﺎﺳـﺎﯾﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎنﺑﻪ ﻋﻨﻮان«اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور» رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎده 5- ﻣﺠﻤﻮع واﺣﺪﻫﺎی دوره دﮐﺘﺮی36 واﺣﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ 12ﺗﺎ 18واﺣﺪ آن واﺣﺪﻫﺎیدرﺳﯽو 18 ﺗﺎ 24 واﺣﺪ آنﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ رﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه1- واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ وﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻮان ﻋﻠﻤﯽ داﻧـﺸﺠﻮ ﺑﺮای اﺟﺮایﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎیﭘﮋوﻫﺸﯽ دوره، ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎو ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼﻮب ﻫﺮ رﺷـﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎبﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺣﺪاﻗﻞﻧﻤﺮهﻗﺒﻮﻟﯽدر ﻫﺮ درس، 14از20 و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل ﻧﻤـﺮه ﻫـﺎی داﻧـﺸﺠﻮ در ﻫﻤﮥ درﺳﻬﺎ 16از20 اﺳﺖ. اﯾﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﺮاﺳﺎسﻧﻤﺮه ﻫﺎی درﺳﻬﺎیﮔﺬراﻧﺪهﺷﺪهﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻣﻘﺪارآنﮐﻤﺘﺮ از 16ﺑﺎﺷﺪ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎزاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ درﯾـﮏ ﻧﯿﻤﺴﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﯽدرﺳﻬﺎﯾﯽ را ﻋﻼوهﺑﺮﺳﻘﻒ واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽﺑﺮایﺟﺒﺮانﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮐﻞﺑﮕﺬراﻧﺪ..
ﺗﺒﺼﺮه 3– در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤـﺎوﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮔـﺮوه ذیرﺑـﻂ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از درﺳﻬﺎی دروهﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان«درﺳـﻬﺎیﺟﺒﺮاﻧـﯽ» ﺑﮕﺬراﻧﺪ. ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦدرﺳﻬﺎ اﺟﺒﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﻤﺮه آﻧﻬﺎ درﺗﻌﯿﯿﻦﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮐﻞﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 6-داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﯿﻤﺴﺎل اول ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﻣﻮﺿﻮع رساله ﺧـﻮد را ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد راآﻏﺎزﮐﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه – ﭼﮕﻮﻧﮕﯽارزﯾﺎﺑﯽﻗﺎﺑﻠﯿﺘﻬﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮارﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﭘﮋوﻫـﺸﯽ (ارزﯾﺎﺑﯽﺟﺎﻣﻊ) وﻧﺤﻮه ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽاﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽاﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮع رساله داﻧـﺸﺠﻮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎنﻧﯿﻤﺴﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽﺑﺮﺳﺪ.
ﻣﺎده 7- داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ ازﺗﺪوﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ و ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﮐﻔﺎﯾﺖ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎیﻋﻠﻤـﯽ رﺳﺎﻟﻪ (اﻋﻢ از: اﻧﺘﺸﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ درﻣﺠﻼت و ﻫﻤﺎﯾﺸﻬﺎیﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ، ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع، ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ،آﺛﺎر ﺑﺪﯾﻊﻫﻨﺮی واﻣﺜﺎل آن)،ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺄت داوران از رساله ﺧﻮد دﻓﺎعﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺗﺮﮐﯿﺐ ووﻇﺎﯾﻒ ﻫﯿﺄت داوران، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽدﻓﺎع ازرﺳﺎﻟﻪ واﺣﺮازﮐﻔﺎﯾﺖ دﺳﺘﺎوردﻫﺎیﻋﻠﻤـﯽ رﺳﺎﻟﻪ، ﺗﺎﺑﻊدﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻣﺆﺳﺴﻪ رﺳﯿﺪهﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 8- ارزﯾﺎﺑﯽرﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،ﻣﯿﺰان ﻧﻮآوری، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽدﻓﺎع از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎیﭘﮋوﻫﺸﯽ وﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش رﺳﺎﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و نتیجه آنﺑﻪ ﯾﮑﯽاز دوﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ – ﻗﺒﻮل(ﺑﺎ درجه ﻋﺎﻟﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب، ﺧﻮب)؛
ب– ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل.
ﺗﺒﺼﺮه- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رساله داﻧﺸﺠﻮ «ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل» ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷـﻮد، ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗـﺸﺨﯿﺺ ﻫﯿـﺄت داوران،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎزاﺳﺖ ﻃﯽﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺷﺶ ﻣﺎه، ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻨﮑﻪ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺪت ﻣﺠﺎزﺗﺤﺼﯿﻞﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد،اﺻﻼﺣﺎتﻻزم را دررﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞآورد و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ازآن دﻓﺎعﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده 9- داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲازﮔﺬراﻧﺪن واﺣﺪﻫﺎی درﺳﯽ وﮐﺴﺐ درﺟﻪ «ﻗﺒـﻮل» از رساله ﺧـﻮد، داﻧـﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دوره دﮐﺘﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﮐﺘﺮیﻧﺎﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده10-ﻣﺪتﻣﺠﺎزﺗﺤﺼﯿﻞدر دوره دﮐﺘﺮی ﭼﻬﺎرﺳﺎل اﺳﺖ و درﺻـﻮرت ﺿـﺮورتﺑـﻪ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎوﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﺮوه ذیرﺑﻂ، ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دوﻧﯿﻤﺴﺎلﺗﺤﺼﯿﻠﯽﺑﻪ اﯾﻦﻣﺪتاﻓﺰودهﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه – در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽﺧﺎرج ازاﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد وﯾﺎ ﺑﺮوزﻣﺸﮑﻼت ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ، درﻣﺪت ﻣﺠﺎزﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞﻧﺸﻮد، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧـﺸﺠﻮ،ﮐﻤﯿـﺴﯿﻮن ﺑﺮرﺳﯽﻣﻮارد ﺧﺎص ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮراﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ،وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﮐﻤﯿـﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮ، درﻣﻮرد ﻣﺪت وﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﺧﺮاج اوﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮیﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺎده11-درﻣﻮارد زﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮ از ادامه ﺗﺤﺼﯿﻞدر دوره دﮐﺘﺮی ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد:
اﻟﻒ – ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﮐﻞﻧﻤﺮه ﻫﺎی درﺳﻬﺎﯾﯽﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﮔﺬراﻧﺪه اﺳﺖ (ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه 2 ﻣﺎده 5) ﮐﻤﺘﺮ از 16ﺷﻮد؛
ب–ﺻــﻼﺣﯿﺖ ﻋﻠﻤــﯽداﻧــﺸﺠﻮ ﺑــﺮای اﺳــﺘﻤﺮارﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﭘﮋوﻫــﺸﯽﭘــﺲاز دوﺑــﺎرارزﯾــﺎﺑﯽ (ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮهﻣﺎده 6) اﺣﺮازﻧﺸﻮد؛
ج- رﺳﺎﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ (ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮهﻣﺎده 8)، «ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮل» ارزﯾﺎﺑﯽﺷﻮد؛
د- ﻣﺪتﻣﺠﺎزﺗﺤﺼﯿﻞداﻧﺸﺠﻮ (ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮهﻣﺎده10) ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﺑﺮﺳﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه – درﺻﻮرت ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن ﯾﺎ اﻧﺼﺮاف داﻧﺸﺠﻮ از ادامه ﺗﺤﺼﯿﻞدر دوره دﮐﺘﺮی،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط، ﺻﺮﻓﺎًﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ای را ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﺎرﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽداﻧـﺸﺠﻮ ﺻﺎدرﮐﻨﺪ و دراﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﻣﺎده 12- اﯾﻦآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪۀاﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺻﻠﯽ دوره دﮐﺘﺮی اﺳﺖ وﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽآن راتدوین و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺟﺮاﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه – ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻮاد اﯾﻦآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ برعهده وزارت اﺳﺖ و درﺻﻮرت ﺑﺮوزاﺑﻬـﺎم درﻣﻔـﺎد آنﻧﻈـﺮ وزارتﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 13- وزارت وﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎیﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای دوره دﮐﺘﺮی را ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺑﺮ نحوه اﺟﺮای اﯾﻦآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽآنﻧﻈﺎرتﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده 14- اﯾﻦآﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞﺑﺮ ﯾﮏﻣﻘﺪﻣﻪ، ﭼﻬﺎردهﻣﺎده و ﭼﻬﺎردهﺗﺒﺼﺮه درﺗﺎرﯾﺦ1384/1/27 ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرایﻋﺎﻟﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی وزارت رﺳﯿﺪ وﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽﮐﻪ ازﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ1384-85 و ﭘﺲ از آن در دوره دﮐﺘﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻫﺎیﻗﺒﻞﻧﯿﺰ ﺗﺴﺮی ﯾﺎﺑﺪ.

PhD Regulations (. Ph.D)

Introduction to determine general rules PhD (. Ph.D) Mvzshalykshvrv system according to Vzartlvm Policy, Research and Technology in Universities and Institutes of Higher Education and Research entrusting, “Disciplinary PhD (. Ph.D)» Tbqmvad Zyltdvynmyshvd.

epbank.ir bank providing payment gateway for students – academics with the ability to insert ads on the site to comply with requirements for short-ePishro.ir Article 1-, under the terms of this ordinance to Karmyrvd: Department: Mnzvrvzartlvm, research and technology.
PhD: In order to graduate (. Ph.D) is.
Institute: Institute of Higher Education universities for each country in accordance with the provisions of the organizers are allowed to graduate.
Group: The smallest organizational unit for educational or research institution.
Code: Mnzvrayynnamە doctoral.
Article 2 The PhD degree is awarded highest Dvrhthsylyamvzsh Alyast that leads to innovation and a mission Ntrbyt who frontiers of knowledge in various fields of science and technology in Rfnyaz·haykshvrvgstrsh effective.
Article 3: Conditions of entry Davtlbanbh Dktrybhshrh the following:
A – having Shraytmvmy entering higher education
B – Dashtnmdrk professional master’s or doctoral degree shall be approved by the Ministry Yavzartbhdasht, Treatment and Medical Education Rsydhbashd.
(C) Entering the desired qualification Lmybray
D Ahraztvanayy Drzbankharjy
Note 1: The academic qualification of foreign language ability of candidates in accordance with the approved Shvraymvss·h Rsydhbashd
Note 2 Shvrayhdayt Talent Braypzyrsh candidates can apply to the definition of “gifted” in this PhD adopts special rules.
Note 3: The candidates after getting admission in PhD program Azmvss·h name, Namydhmyshvd PhD student.
Article 4 Aznkhstynnymsal Thsylybr assume responsibility for the guidance of “supervisor” is to ask students and higher among faculty members with the rank of assistant Vbamvafqt faculty members and approved by the relevant group.
Note 1 Drsvrtnyaz, at the suggestion of Professor Rahnmav Verification Group, Student Thesis Rabysh responsibility of a supervisor, the Tvrmshtrk, Darmyshvnd responsibility.
Note 2 Drsvrtnyaz, to detect Supervisor, Ykya few Mtkhssanbh Tnazazayhyatlmyyasayr as “Advisor” Tyynmyshvnd student essays.
Section 5. The sum of the 12 to 18 graduate units 36 units 24 units 18 Vahdhaydrsyv Nmrbvtbh thesis that academic programs approved by any string determined.
Note 1 Drsybh plants mastering the modern concepts of scientific disciplines to enhance a student’s ability to Ajrayfalythaypzhvhshy period, according to the curriculum adopted by each discipline to master Rahnmav Antkhabmyshvd.
Note 2 Hdaqlnmrhqbvlydr each lesson, students in grades 14 through 20 and Myangynqablqbvl all courses is 16 to 20. Aynmyangynbrasasnmrh of Drs·haygzrandhshdhmhasbh and if Mqdarankmtr of 16 is permitted to consider the student’s supervisor at a Nymsalthsylydrs·hayy Lavhbrsqf درسیبرایجبرانمیانگینکلبگذراند units.
Note 3: In certain circumstances and, if necessary, to offer Master Rahnmavtayyd relevant group, the number of courses a student is required to Drvhkarshnasyarshd as “Drs·hayjbrany” pass. Ayndrs·ha passing score Drtyynmyangynklmhasbh but not mandatory.
Article 6. The student is required to first Payannymsal Thsylymvzv thesis research activities coordinated by the Supervisor determines the start process.

Note – Chgvngyarzyabyqablythay student research and training for research Astmrarfalyt (Arzyabyjam) AND approved dissertation topic approved by the student in accordance Dstvralmlyast Rsydhbashd Shvraymvss·h. The Institute shall Trtybyatkhaz that subject to the approval of the student’s academic dissertation students up to third Payannymsal Nhayybrsd.
Article 7 student after Aztdvyn approved dissertation and thesis supervisor and Dstavrdhaylmy adequacy requirement (such as the article of scientific journals and Hmayshhaymtbr, patents, manufacturing know-how, works Bdyhnry express it), is required in the presence of the jury of his treatise Dfaknd .
Note: The composition and duties of the jury, Chgvngydfa Azrsalh Vahrazkfayt Dstavrdhaylmy paper Tabdstvralmlyast Shvraymvss·h Rsydhbashd approved.
Article 8 Arzyabyrsalh Lmypzhvhsh done based on the quality, the innovation, and how Haypzhvhshy Chgvngydfa of the writing is done, and therefore expect to be part of outreach Dvsvrt follows:
A – accept (with high honors, very good, good);
(B) unacceptable.
Note: If a student essay “unacceptable” to be evaluated, according to the discretion of the jury, permitted students Tyhdaksr six months, provided that the maximum term of not Mjazthsylbyshtr, Aslahatlazm to Drrsalh to Mlavrd and solely for Dfaknd it again.
Article 9 credits Psazgzrandn Vksb grade students ‘acceptance’ of your thesis, graduate and PhD degree Dktrynayl is known.
Article 10-Mdtmjazthsyldr PhD is four years and if you professor Rahnmavtayyd group Zrvrtbh offer relevant, up to Dvnymsalthsylybh Aynmdtafzvdhmyshvd.
Note – If the student according to his or Llykharj Azakhtyar Brvzmshklat Ghyrqablpysh nose, over Mjazmvfq Thsylnshvd completed, the student’s advisor proposal, the Commission specifically Brrsymvard Hzvrastad IIS Help, student status and quality of scientific investigation and appropriate Bakmyt students, the term and how to study or expulsion will Avtsmymgyryqty.
Article 11 sub-areas Thsyldr graduate students continue to be denied:
A – Drs·hayykh Myangynklnmrh the student has passed (SUBJECT Clause 2, Article 5) is less than 16;
B. Eligibility for Astmrarfalyt Pzhvhshypsaz Lmydanshjv Dvbararzyaby (SUBJECT Tbsrhmadh 6) Ahraznshvd;
Student thesis (c) (observing Tbsrhmadh 8), “unacceptable” Arzyabyshvd;
Mdtmjazthsyldanshjv (d) (observing Tbsrhmadh 10) to Payanbrsd.
Note – if you are deprived of continuation or withdrawal of Thsyldr PhD student, observing rules and regulations of the institution is authorized, and shares his Sadrknd Thsylydanshjv Srfagvahynamh to put on the record.
Article 12 of the Rules of PhD Aynayynnamh DrbrgyrndەAsvl the Institute is obliged Ratdvyn Enforcement guidelines and after approval by the Council of the Institute Ajraknd.
Note – if the Ministry is responsible for the interpretation of Aynayynnamh Brvzabham Drmfad Nnzr Vzartmvrd will be invoked.
Article 13 of the Institute of proportion to their duties, Dstvralmlhaynzart set his PhD on the implementation and execution Aynayynnamh Ajrayyannzartmyknnd guidelines.
Article 14 Aynayynnamh Mshtmlbr Ykmqdmh, Chhardhmadh and Chhardhtbsrh on 1384/1/27 Shvrayalybrnamh Planning Department approved the receipts for the year Thsyly1384-85 and then Phd Students will be accepted, with the approval of IIS binding and can Hayqblnyz students be extended.