نمایندگی انحصاری فروش نوافیما Nuova Fima

نمایندگی انحصاری فروش محصولات نوافیما NOUVA FIMA 

شرکت هیدرو پردازش صنعت با تارنمای اینترنتی  با در اختیار داشتن طیف وسیعی از محصولات نوافیما بصورت نمایندگی فروش فعالیت می نماید. برای استعلام قیمت رقابتی بازار بمنظور خرید محصولات نو و استوک Nuova fima ایتالیایی میتوانید با یا Nuovafima.ir تماس حاصل فرمایید.
محصولات قابل عرضه برای فروش  Nuova Fima در زیر آورده می شوند:
MS1 DN40-50 Nuova fima
MS1 DN150 Nuova fima
MGS30 DN125 Nuova fima
MGS30/EXTRA DN125 Nuova fima
MGS32 DN125 Nuova fima
MGS8 DN250 Nuova fima
MGS18 DN40-50 Nuova fima
MGS18 DN63 Nuova fima
MGS18 DN100-150 Nuova fima
MGS20 DN63 Nuova fima
MGS20 DN100-150 Nuova fima
MGS19 DN100-150 Nuova fima
MGS21 DN100-150 Nuova fima
MGS22 DN100-150 Nuova fima
MGS44 DN100 Nuova fima

برای درج آگهی تبلیغاتی در زمینه قطعات صنعتی میتوانید به ePishro.ir مراجعه کنید و درج آگهی کنید.
MGS36 DN100-150 Nuova fima
MGS40 DN100-150 Nuova fima
MGS60 DN125 Nuova fima
MGS37 DN100-150 Nuova fima
MGS41 DN100-150 Nuova fima
MGS61 DN125 Nuova fima
OM
SP
MN15 DN150
MN16 DN150
MN17 DN150
MN25 DN150
MN17/L DN250
MGS72 DN100
MCE10 DN100
MN14/10 DN100-150
MGS74 DN100
MCE18 DN100
MN14/18 DN100-150
MCE20 DN150
MCE18/SF6 Nuova fima
MCE10/SF6 Nuova fima
MS4 DN100 Nuova fima
MGS10 DN50 Nuova fima
MGS10 DN63 Nuova fima
MGS10 DN100 Nuova fima
MN9/N DN63 Nuova fima
MN9/N DN100 Nuova fima
MN9/18 DN100-150
MD13 Nuova fima
MD14 Nuova fima
MD15 Nuova fima
MD16 Nuova fima
MD17 Nuova fima
MD18 Nuova fima
MN12/18 DN100-150
MN12/18/F DN100-150
MN12/18/ABS DN100-150
3.10
Diaphragm pressure switch 3.20
Diaphragm pressure switch 3.25
Diaphragm pressure switch 3.27
Bourdon tube pressure switch 3.30
3.40 – II 2GD
Differential pressure switches 3.28
Differential pressure switches 3.29
3.48 – II 2GD
3.49 – II 2GD
3.42 – II 2GD
3.43 – II 2GD
3.45 – II 2GD
MGS9/1B Diaphragm seal
MGS9/1A
MGS9/111
MGS9/2B
MGS9/MINI
MGS9/3A
MGS9/3B
MGS9/6
MGS9/7
MGS9/4
MGS9/5
MGS9/WAF
MGS9/SA
MGS9/AL
MGS9/367
MGS9/R
MGS9/P
MP5
BSV/VV
BSM/M2
BSV/VM
BSM/M3A
BSM/M5B
BSM/M5F
MP4/5 E MP4/7
MP4/8 – MP4/9
TB7 DN63-80-100-125
TB8 DN100-125-150
TB9 DN80-125
TG8 DN100-150
TA8
TV606
TV8
TCE DN100
title_en
ST1
ST2
ST 9
ST 18
ST MA
ST SA
ST LV
MT 18 DN100
MT OM DN100
SX 09
SX MA
SX SA
SX LV
SDM 18
W10, W20
W82
W30, W40
W92
W50, W60
W93
W70
MP3 valves
SX 18