سپرده شهاب

سپرده شهاب بانک شهر

در طرح سپرده های سرمایه گذاری در سررسید بانک شهر، مشتریان با افتتاح و نگهداری هر یک از سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ( سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه، یکساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله)، از مزیت این طرح در پایان دوره سپرده گذاری ( در سررسید ) بهره مند می شوند. بدین صورت که بانک به وکالت از مشتری، سودهای علی الحساب متعلقه را تا مقطع سررسید در قالب سپرده فرعی ( ثانویه ) سپرده گذاری نموده که این سپرده نیز مشمول دریافت سود علی الحساب می گردد.

براین اساس، نرخ سود علی الحساب نهایی از تجمیع سودهای محاسبه شده طی دوره حاصل خواهد شد و مشتریان در پایان دوره سپرده گذاری ( سررسید ) علاوه بر دریافت سود متعلقه به اصل سپرده، سودهای علی الحساب تجمیعی حاصل از سپرده های فرعی را نیز دریافت خواهند کرد.

انواع سپرده های سرمایه گذاری بانک شهر

پرداخت سود علی الحساب کوتاه مدت عادی بانک شهر : —

پرداخت سود علی الحساب کوتاه مدت ویژه 3 ماهه بانک شهر :19.10%

پرداخت سود علی الحساب کوتاه مدت ویژه 6 ماهه بانک شهر : 19.60%

پرداخت سود علی الحساب کوتاه مدت ویژه 9 ماهه بانک شهر : 20.70%

پرداخت سود علی الحساب یکساله بانک شهر : 21.60%

پرداخت سود علی الحساب دوساله بانک شهر : 47.10%

پرداخت سود علی الحساب سه ساله بانک شهر : 81.40%

پرداخت سود علی الحساب چهار ساله بانک شهر : 123.10%

پرداخت سود علی الحساب پنج ساله بانک شهر : 174%

 

با سپرده گذاری در حساب شهاب بانک شهر به طور متوسط سالانه 33.44% سود دریافت کنید

Feldspar deposits in banks

Investment in bank deposits maturing of the scheme , customers with opening and maintaining each term investment deposits ( three months , six months , nine months , one year , two years , three years , four years and five years ) , the the advantage of this scheme at the end of the deposit period ( at maturity) will benefit . That is the representation of a client bank profits in the form of a deposit account pursuant to the maturity level of secondary deposits and the deposit account is also eligible for benefits .

Accordingly, the interest rate on account of the aggregate profits are calculated at the end of the course will be achieved and customer deposits ( maturity) , plus accrued interest received on the primary deposit account aggregate profits of the deposit sub will receive said.

Types of investment deposits in banks
Interest payments on short-term general bank account of : –
Special interest payments on account of short-term (3 months) City Bank : 19.10 %
Special 6 -month short-term interest payments on account of Bank : 19.60 %
Special interest payments on account of short-term 9 -month City Bank : 20.70 %
Annual interest payments on account of Bank : 21.60 %
Bank account dividends paid in two years : 47.10 %
Bank account dividends paid in three years : 81.40 %
Bank account dividends paid in four years : 123.10 %
Bank account dividends paid in five years : 174 %

Depository account with an annual average of 33.44 % Meteor City Bank profits get

City Bank Transfer, Internet Banking port city, Port City Bank, City Bank, the depository, maturing deposits, interest S·hab, deposits in banks, savings banks, meteor, meteorite deposits in banks, deposits of feldspar, secondary deposits, deposit interest rate, the interest rate the bank account of Bank deposits and praise Meteor City Meteor deposits and praise

  • اینترنت بانک شهر (186)
  • انتقال وجه بانک شهر (67)
  • بانک شهر اینترنت (35)
  • کارت به کارت اینترنتی بانک شهر (27)
  • درگاه اینترنتی بانک شهر (26)
  • انتقال وجه بانک مسکن به ملت (20)
  • انتقال وجه از طریق بانک شهر (19)
  • بانک شهر شبا (19)